มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192 ซอย 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
www.familynetwork.or.th
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) www.thaihealth.or.th