ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

เราคือมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

        มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

        มีบทบาทหน้าที่ในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการ รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว
        พันธกิจที่สำคัญของเราคือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ชนชั้นกลางใช้โอกาสการเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีค่า เพื่อทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ นั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมจัดการศึกษาให้แก่ลูกและเด็ก
2. ร่วมมือกันปกป้องคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของเด็กและครอบครัว ดาวน์โหลดแอป IQ Option จากการล่วงละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกๆด้าน
3. ดำเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรของพ่อแม่ และครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. ระดมความร่วมมือสนับสนุนจากบุคคล องค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในทุก ๆ ด้าน เพื่อฟื้นฟูสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็งมีพลัง
5. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่งเสริมสัมพันธภาพความเป็นครอบครัวไทยที่อบอุ่นและเข้มแข็งให้กลับมามี บทบาททางสังคม สืบทอดวัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างครอบครัว วัฒนธรรมเมตตาผู้น้อย มีสัมมาคาราวะผู้อาวุโสของบรรพชนไทย
6. เพื่อใช้สื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา พฒนาเด็กและครอบครัวเครือข่ายครอบครัวในปัจจุบัน

เครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (SINGLE PARENT FAMILY)

        เป็นการรวมกลุ่มครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงลูกโดย ลำพัง เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดการปัญหา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองหลังการหย่าร้างในการดูแลบุตร ทั้งให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤติให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัว ช่วยเหลือกันและกัน (self help group)

 

เครือข่ายครอบครัวแนวพุทธ

        เป็นการรวมกลุ่มครอบครัวที่สนใจการฝึกฝนตนเองและบุคคลในครอบครัว เรื่องสติและสมาธิ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและปล่อยวาง อันเป็นรากฐานแห่งความรักและความสุขในชีวิตครอบครัว

 

เครือข่ายครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน

        ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และร่วมสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กในสถานศึกษา ตามแนวคิดปฏิรูปการศึกษา ที่มูลนิธิร่วมผลักดันมาแต่ต้น โดยร่วมประสาน และสนับสนุนแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เกิดเป็นเครือข่ายครอบครัวที่เข้มแข็ง

 

เพื่อนครอบครัว (BUDDY FAMILY)

        รวมพลังครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6 จังหวัด ที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ รวมถึงครอบครัวที่ประสบความยากลำบากต่าง ๆ สร้างทัศนคติที่ดีแก่ครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งครอบครัวผู้ให้และครอบครัวผู้รับต่างรู้สึกถึงคุณค่าของการให้อย่างแท้ จริง


 

กิจกรรมเพื่อการร่วมเรียนรู้ของครอบครัว

- ค่ายครอบครัว
        การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเครือข่ายครอบครัว ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และครอบครัวให้หลากหลาย รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสื่อสารทางบวกระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อให้ครอบครัวเกิดทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

- สำนักข่าวครอบครัว
        นำเสนอข่าวที่ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี พัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่อครอบครัว ข่าวกิจกรรมของเครือข่ายครอบครัวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ครอบครัวได้ความรู้ที่กว้างขวาง สามารถนำไปพัฒนาครอบครัวตนเอง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ อินเตอร์เน็ต เสียงตามสายในที่ทำงาน ชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์และบทความต่างๆ

- พลังครอบครัว พลังสังคม
        รวมกลุ่มครอบครัวเพื่อให้เกิดเป็นพลังสังคม เรียกร้องปกป้องพิทักษ์สิทธิของครอบครัว ทั้งเรื่องสื่อเพื่อครอบครัว พื้นที่การเรียนรู้เพื่อครอบครัว สวัสดิการสังคมเพื่อครอบครัว เป็นต้น

 

 

คำว่า “ครอบครัว” มีความหมายมากสำหรับการก่อร่างสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็น “คนดี” ในสังคม แต่คำว่าครอบครัวสำหรับเด็กอีกหลาย ๆ คน ทำให้เขาต้องโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สร้างปัญหามากมายให้สังคม เราจะช่วยเสริมสร้างครอบครัวไทยเราให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ เพิ่มมากขึ้นในสังคม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เป็นองค์กรพัฒนาที่ต้องอาศัยการระดมทรัพยากร ทั้งบุคคลและทุนทรัพย์จากสังคมเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม กุศลในการสร้างเสริมครอบครัวไทยร่วมกัน

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192 ซอย 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
www.familynetwork.or.th
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) www.thaihealth.or.th